1. Diensten

Ik begrijp dat coaching een professionele cliënt-coach relatie is die ik aanga met mijn coach om:

• het ontstaan / de ontwikkeling van persoonlijke, professionele of zakelijke doelstellingen te vergemakkelijken
• een strategie/plan te ontwikkelen en uit te voeren voor het bereiken van die doelen
• en om bewustzijn te creëren dat een grotere vrijheid om te kiezen, te creëren en te handelen teweeg brengt

2. Auteursrecht

De klant erkent de auteursrechten van Vivianne Baur, Maastricht, Nederland. Reproducties in welke vorm dan ook moeten schriftelijke toestemming hebben van Vivianne Baur.

3. Lengte van de coaching sessies

De gemiddelde duur van een individuele coaching sessie is 60 minuten. Een sessie kan eerder of later worden voltooid. Na 70 minuten is er sprake van overwerk. De coach beoordeelt de mogelijke extra lengte van de huidige coaching sessie en informeert de klant hierover. De klant kan nu kiezen om de sessie voort te zetten tegen bijkomende kosten of de sessie te beëindigen.

4. Verantwoordelijkheid

Als klant begrijp ik en ga ik ermee akkoord dat ik volledig verantwoordelijk ben voor mijn eigen fysieke, mentale en emotionele welzijn tijdens mijn coaching gesprekken, met inbegrip van mijn keuzes en beslissingen. Ik ben me ervan bewust dat ik kan kiezen om coaching op elk moment beëindigen.

5. Gebruik van coaching

• Ik begrijp dat coaching geen vervanging is voor counseling, psychotherapie, psychoanalyse, geestelijke gezondheidszorg of verslavingszorg en ik zal coaching niet gebruiken in plaats van enige vorm van diagnose, behandeling of therapie.
• Ik begrijp dat coaching niet gebruikt dient te worden als vervanging voor deskundig advies van juridische, medische, financiële, zakelijke, spiritueel of andere gekwalificeerde professionals.
• Ik begrijp dat alle beslissingen in deze gebieden uitsluitend de mijne zijn en ik erken dat mijn beslissingen en mijn acties met betrekking tot deze gebieden mijn eigen verantwoordelijkheid zijn.

5. Therapie

Ik getuig dat als ik momenteel in therapie of anderszins onder de zorg van een professionele geestelijke gezondheidszorg ben, dat ik heb overlegd met de geestelijke zorgverlener over de wenselijkheid van het werken met een coach en dat deze persoon op de hoogte is van mijn beslissing om door te gaan met de coaching relatie.

6. Vertrouwelijkheid

• Ik begrijp dat informatie vertrouwelijk zal worden behandeld, tenzij ik anders aangeef, schriftelijk. Uitzonderingen hierop zijn eventuele wettelijke vereisten.
• Vivianne Baur zal op geen enkel moment, direct of indirect, op vrijwillige basis gebruik maken van enige informatie vooreigen voordeel, noch deze informatie openbaar maken, noch doorgeven aan derden.
• Ik begrijp dat bepaalde onderwerpen anoniem en hypothetisch gedeeld kunnen worden met andere coaching professionals voor training of consultatie.

6. Ethiek

Vivianne Baur erkent en verbindt zich aan de Code of Ethics zoals die door de International Coach Federation zijn opgesteld. Vivianne Baur vertegenwoordigt geen religieuze ideologieën, sekte, cultus of dogmatische organisatie.

7. Aansprakelijkheid

Ik begrijp dat coaching een diepgaand proces is dat betekenis kan hebben voor alle terreinen van mijn leven, met inbegrip van werk, financiën, gezondheid, relaties, onderwijs en recreatie. Ik erken dat beslissingen over hoe deze kwesties aan te pakken, hoe de uitkomsten van de coaching toe te passen in die gebieden, en hoe mijn keuzes uit te voeren, uitsluitend mijn eigen verantwoordelijkheid is.

Ik begrijp dat ik volledig verantwoordelijk ben voor mezelf en mijn acties binnen en buiten de coachingrelatie. Vivianne Baur is bevrijd van iedere aansprakelijkheid, behalve indien sprake is van opzettelijk schadelijk gedrag van de coach.

8. Facturering & betaling

Facturering van de geleverde diensten vindt plaats voorafgaand aan de eerste sessie van een coachtraject of familieopstellingendag. De facturering geschiedt via email of anderszins, zoals afgesproken door beide partijen.
Betaling wordt verwacht binnen 10 dagen na ontvangst van de facturering.

9. Annuleringen

a. Individuele (coaching)sessie: Kosteloos annuleren is mogelijk tot 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de geplande sessie. Bij annulering van de sessie minder dan 24 uur vantevoren zal er geen terugbetaling plaatsvinden en de kosten van de geplande sessie worden bij de cliënt in rekening gebracht.

b. Deelname aan familieopstellingendag: Annuleren is kosteloos tot 3 weken voor de datum van de opstellingendag waarvoor je je hebt ingeschreven. Bij annulering binnen 3 tot 2 weken vantevoren ontvang je de helft (50%) van het inschrijfbedrag terug. In het geval van annulering korter dan 2 weken voorafgaand aan de datum waarvoor je je hebt ingeschreven vindt er geen teruggave plaats.

Lees ook de Privacyverklaring