Projecten

Sinds 2008 heb ik in Mosae Zorggroep onderzoek gedaan naar manieren waarop bewoners van verzorgingshuizen invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. Dit onderzoek maakt deel uit van de Mosae Zorggroep leerstoel ‘Cliëntenparticipatie in de Ouderenzorg’ van prof.dr. Tineke Abma.

In mijn proefschrift beschrijf ik dat cliëntenraden in verzorgingshuizen er zijn om de belangen van bewoners te behartigen, maar dat zij vaak een gebrek aan invloed ervaren. De dikke beleidsstukken en formele overlegmomenten met managers staan dan tussen de cliëntenraad en de voor cliënten werkelijk belangrijke onderwerpen in. Deze kloof tussen systeemwereld en leefwereld in zorginstellingen is voor cliëntenraden lastig te overbruggen. Dit blijkt uit de casusstudie die ik elders uitvoerde naar de invloed van cliëntenraden in de ouderenzorg.

Dat moet anders kunnen, dacht ik. Het actieonderzoek dat ik vervolgens in een aantal andere casusstudies samen met ouderen in verzorgingshuizen van Mosae Zorggroep uitvoerde, leidde tot een werkwijze voor samenwerking en partnerschap tussen bewoners en professionals: de PARTNER interventie. Middels de PARTNER interventie vormen bewoners van verzorgingshuizen een krachtige groep rondom een door hen gekozen onderwerp dat allen raakt. Bijvoorbeeld de maaltijden of sociale omgang. Vanuit hun gedeelde ervaringen ontstaan een gemeenschappelijke droom en ideeën voor verbeteracties. De groep ouderen gaat vervolgens in gesprek met medewerkers, leidinggevenden en vrijwilligers. Deze groepen pakken dan samen de verbeteracties op om de dromen te verwezenlijken. Dit leidde in mijn actieonderzoek projecten tot verbeteringen van de maaltijden (door ‘De Smaakmakers’ in St. Gerlachus) en ‘burenfeestjes’ voor en door bewoners (in Scharwyerveld).

De uitkomsten van dit onderzoek werpen nieuw licht op mogelijkheden voor ouderen die in verzorgingshuizen wonen om invloed uit te oefenen op hun gezamenlijke leefomgeving. Door met elkaar ideeën voor verbeteringen te creëren, ervaren bewoners dat zij samen sterk staan. Bovendien worden er nieuwe samenwerkingsrelaties gecreëerd tussen hen die in verzorgingshuizen wonen en hen die er werken.

De komende jaren zet ik mijn onderzoekswerk bij Mosae Zorggroep voort. Samen met bewoners, cliëntenraden, medewerkers, vrijwilligers en leidinggevenden op de verschillende locaties zal ik participatie en partnerschap (gelijkwaardige samenwerking) in de praktijk helpen brengen.

Verder begeleid ik sinds 2012 vervolgstudies naar de haalbaarheid en implementatie van de PARTNER interventie in de langdurige zorg (verschillende doelgroepen, w.o. ouderen, mensen met lichamelijke/geestelijke beperking, mantelzorgers van mensen met dementie). Daarnaast ben ik projectleider van het onderzoeksproject ‘Burgerregie in de wijk’. Hierbij worden verschillende perspectieven rondom de kanteling van de Wmo en ‘burgerkracht’ in kaart gebracht en wordt middels participatief actieonderzoek onderzocht hoe burgerparticipatie op het vlak van ‘lief & leed’ versterkt kan worden.